Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Administracja i Nauka 
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podstawową formą działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji ekologicznej jest zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy o środowisku naturalnym człowieka, zachodzących w nim zmianach i zagrożeniach spowodowanych postępem cywilizacyjnym, a także kształtowanie proekologicznych postaw, nawyków i stylu życia zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. Popularyzacji tych celów służy szereg programów z dziedziny edukacji ekologicznej. Pobudzanie świadomości społecznej i budowanie przekonań, że wzrost gospodarczy i rozwiązywanie problemów ekologicznych są możliwe bez degradowania środowiska naturalnego, dokonuje się za pomocą atrakcyjnych form adresowanych do wszystkich: do dzieci, młodzieży i dorosłych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera działalność z zakresu edukacji ekologicznej poprzez dofinansowywanie realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych i kampanii informacyjno-promocyjnych, wydawania książek, broszur, gazet, czasopism, doposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne ośrodków edukacji ekologicznej, produkcji filmów i telewizyjnych programów edukacyjnych, organizacji konferencji, szkoleń, olimpiad, targów, wystaw i innych imprez o charakterze edukacyjnym oraz wspieranie profilaktyki zdrowotnej dzieci z rejonów największego zagrożenia ekologicznego.
Publiczność odwiedzająca stoisko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas festynu ekologicznego będzie mogła wziąć udział w konkursach i atrakcjach związanych z tematem przewodnim tegorocznych obchodów "Światowego Dnia Ziemi".
Przedstawiciele NFOŚiGW zaproponują uczestnikom obchodów, m.in.:
  • Warsztat na temat różnorodności biologicznej mający na celu uwrażliwienie na otaczającą bioróżnorodność - na sześćdziesięciu kostkach o wymiarach 33 x 33 x 33 cm, na ściankach przedstawione będą zwierzęta chronione (12 gatunków), rośliny chronione (12 gatunków) oraz obrazy z elementami ich siedlisk naturalnych i krajobrazu
  • Interaktywny konkurs komputerowy nt. różnorodności biologicznej
  • Warsztaty dla najmłodszych pt. "Wesołe śmieciuszki czyli zabawy z recyklingiem", podczas których dzieci pod nadzorem moderatora wykonają samodzielnie zabawki, wykorzystując przy tym surowce wtórne
  • Interaktywny pokaz pt. "Poznaj różne ekosystemy" dla dzieci w wieku przedszkolnym i z pierwszych klas szkoły podstawowej - do warsztatu wykorzystane zostaną tablice i naklejki magnetyczne oraz kolorowanki z pieczątkami
  • Prezentację Parków Narodowych i innych form przyrody w Polsce przy pomocy specjalnej mapy Polski, na której można będzie naklejać magnesy z nazwami i logo Parków oraz charakterystyczne gatunki zwierząt i roślin w nich występujące.