Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Administracja i Nauka 
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - powstał 01.07.2006r. na podstawie art.90 ust.4 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej. Prezes instytucji jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód. Działalność Prezesa jest nadzorowana przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, a jego zadania wynikają z Ustawy Prawo wodne i należy do nich przede wszystkim opracowywanie programu wodno-środowiskowego kraju, projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszarze dorzeczy.
Podczas festynu z okazji "Światowego Dnia Ziemi '2011" przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej promować będą szeroko rozumianą gospodarkę wodną, aranżując w tym celu konkursy, gry, zabawy dla dzieci i młodzieży w ramach zadań edukacji ekologicznej.